ECO HIGH PORTABLE TRAY TABLE

Item # E260W-w1

MADE IN THE USA

 

White ECO High Portable Tray Table

3 White Nylon Straps
24″ x 15″ x 37″

14 lbs.

 

White Nylon